Kalkula�ka hubnut�

Jan Hanus

:-)

Washington, DC